modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

tokai tph-2 phaser

 

mp3-1.GIF (334 bytes) prodigy saw, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) prodigy saw, max depth, max feedback, slow
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, min depth, min feedback, fast
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, min depth, max feedback, fast
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, max depth, min feedback, slow
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, max depth, max feedback, slow
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, all controls at half
mp3-1.GIF (334 bytes) klb loop, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) klb loop, depth = 3/4, max feedback, slow

tokai-tph2-Ax.jpg (56730 bytes)