modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

spectra sound 4020 delay line

 

spectra4020-Ax.jpg (49250 bytes)

 

spectra4020-Bx.jpg (86753 bytes)

 

spectra4020-Cx.jpg (83271 bytes)

 

spectra4020-Dx.jpg (83434 bytes)

 

spectra4020-Ex.jpg (51022 bytes)

 

spectra4020-Fx.jpg (161726 bytes)

 

R5101 x2:

spectra4020-Gx.jpg (118143 bytes)