modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

rockman stereo chorus

 

mp3-1.GIF (334 bytes) dx7 bells, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) dx7 bells, #1
mp3-1.GIF (334 bytes) dx7 bells, #2
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, #1
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, #2
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000, #1
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000, #2

rockman-stereo-chorus-Ax.jpg (91514 bytes)

rockman-stereo-chorus-Bx.jpg (90400 bytes)

 

mn3007 x2:

rockman-stereo-chorus-Cx.jpg (218440 bytes)