modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

pearl ph44 phaser

 

mp3-1.GIF (334 bytes) drumloop, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) drumloop, slow
mp3-1.GIF (334 bytes) drumloop, fast, high feedback
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, slow #1
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, slow #2
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, medium
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, fast
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, manual = 7, feedback = 5, depth = 7, speed = 3 (fast range)
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, manual = 5, feedback = 10, depth = 9, speed = 3 (slow range)
mp3-1.GIF (334 bytes) klb loop, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) klb loop, manual = 5, feedback = 10, depth = 9, speed = 3 (slow range)
mp3-1.GIF (334 bytes) klb loop, manual = 5, feedback = 10, depth = 8, speed = 1 (slow range)

pearl ph44 phaser