modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

next tc-1300 triphase chorus

 

mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000, mode 1, medium speed
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000, mode 2, medium speed
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000, mode 3, medium speed
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000, mode 4, medium speed
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000, mode 4, slow
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, mode 4

next-tc1300-Ax.jpg (42310 bytes)

 

four colorful chorusing modes

next-tc1300-Bx.jpg (20984 bytes)

next-tc1300-Cx.jpg (21197 bytes)

next-tc1300-Dx.jpg (21474 bytes)

next-tc1300-Ex.jpg (21363 bytes)

 

next-tc1300-Fx.jpg (60689 bytes)

 

next-tc1300-Gx.jpg (176033 bytes)

next-tc1300-Hx.jpg (243959 bytes)

next-tc1300-Ix.jpg (230117 bytes)