modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

next phaser

 

mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr synth A, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr synth A, color = max, rate = medium
mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr synth A, color = max, rate = max
mp3-1.GIF (334 bytes) mks50 lead B, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) mks50 lead B, color = max, fast
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, color = 1/3, fast
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, color = max, slow
mp3-1.GIF (334 bytes) drums B, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) drums B, color = max, fast

next-phaser-Ax.jpg (65912 bytes)