modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

mxr phase 100 (original)

  

mp3-1.GIF (334 bytes) prodigy saw, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) prodigy saw (mode 1)
mp3-1.GIF (334 bytes) prodigy saw (mode 2)
mp3-1.GIF (334 bytes) prodigy saw (mode 3)
mp3-1.GIF (334 bytes) prodigy saw (mode 4)
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar (mode 1)
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar (mode 2)
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar (mode 3)
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar (mode 4)
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad (mode 1)
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad (mode 2)
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad (mode 3)
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad (mode 4)
mp3-1.GIF (334 bytes) drum loop, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) drum loop (mode 1)
mp3-1.GIF (334 bytes) drum loop (mode 2)
mp3-1.GIF (334 bytes) drum loop (mode 3)
mp3-1.GIF (334 bytes) drum loop (mode 4)

mxr phase 100

mxr-phase-100-Bx.jpg (140158 bytes)