modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

mti analog string ensemble (triple chorus)

  

mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, chorale
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, string
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, chorale
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, string
mp3-1.GIF (334 bytes) electric guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) electric guitar, chorale
mp3-1.GIF (334 bytes) electric guitar, string
mp3-1.GIF (334 bytes) drumloop, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) drumloop, chorale

mti-ensemble-Ax.jpg (55333 bytes)

mti-ensemble-Bx.jpg (37646 bytes)

mti-ensemble-Cx.jpg (106112 bytes)