modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

maestro stage phaser

 

mp3-1.GIF (334 bytes) rs09 strings, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) rs09 strings, balls = 9, speed = 2
mp3-1.GIF (334 bytes) rs09 strings, balls = 0, speed = 7
mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr synth A, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr synth A, balls = 9, speed = 4
mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr synth A, balls = 9, speed = 1
mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr strings A, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr strings A, balls = 9 , speed = 3
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, balls = 9, speed = 2
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, balls = 0, speed = 7

maestro-stage-phaser-Cx.jpg (86371 bytes)

maestro-stage-phaser-Ax.jpg (85272 bytes)

maestro-stage-phaser-Bx.jpg (67522 bytes)