modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

akai intelliphase

  

mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr strings A, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr strings A, speed = 3/4, depth = max, feedback = max
mp3-1.GIF (334 bytes) x5dr strings A, speed = 1/4, depth = max, feedback = max
mp3-1.GIF (334 bytes) drums B, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) drums B, medium fast, depth = max, feedback = max
mp3-1.GIF (334 bytes) rs09 strings, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) rs09 strings, slow, depth = max, feedback = max
mp3-1.GIF (334 bytes) rs09 strings, fast, depth = 3/4, feedback = min
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, fast, depth = max, feedback = min
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, medium fast, depth = 1/2, feedback = max
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, slow, depth = max, feedback = max

intelliphase-Ax.jpg (131280 bytes)