modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

ibanez ph7 phaser

 

mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, mode = 1, speed = 6, depth = 10, feedback = 10, level = 10
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, mode = 2, speed = 6, depth = 10, feedback = 10, level = 10
mp3-1.GIF (334 bytes) guitar, mode = 2, speed = 9, depth = 2, feedback = 2, level = 10
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, mode = 2, speed = 3, depth = 10, feedback = 10, level = 10
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, mode = 2, speed = 9, depth = 5, feedback = 0, level = 10
mp3-1.GIF (334 bytes) drum loop, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) drum loop, mode = 2, speed = 5, depth = 2, feedback = 10, level = 10

ibanez-ph7-Ax.jpg (60742 bytes)