modezero48pt-2.gif (1062 bytes)

 

navbar-welcome-2.gif (514 bytes)

navbar-whats-new-2.gif (581 bytes)

navbar-index.gif (443 bytes)

navbar-ff.gif (140 bytes)

navbar-links-2.gif (311 bytes)

 

 

copyright

(c) 2000-2009

mode zero

 

ibanez cs-505 chorus

 

mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, slow, max depth
mp3-1.GIF (334 bytes) matrix-1000 pad, fast, depth = 1/2
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, no effect
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, slow, max depth
mp3-1.GIF (334 bytes) acoustic guitar, fast, depth = 1/2

ibanez-cs505-Ax.jpg (57904 bytes)